1. Yapı Malzemeleri

2. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlar

3. Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılması

4. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi

5. Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye - AB Arasında Bildirimi

6. Garanti Belgesi Uygulama Esasları

7. Patent Haklarının Korunması

8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

9. Tüketici Konseyi

10. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri

11. Reklâm Kurulu

12. 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar

13. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar

14. Binalarda Isı Yalıtım

15. İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri

16. Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları

17. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanması

18. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk

19. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

20. İmar Yönetmeliği

21. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama

22. Yapım İşleri Muayene ve Kabul

23. Mal Alımı İhaleleri Uygulama

24. Yapı Malzemeleri

25. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri

26. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

27. İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri

28. Toplu Konut İdaresi İhale Yönetmeliği

29. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

30. Binaların Yangından Korunması