AGPEN Dilatasyon Metod Uygulamalarında: - Cam ile çerçeve arasındaki yataklama sisteminde herhangi bir hava sızması veya su sızması olmadığı için sızıntı sıfır kabul edilmektedir. Benzer yataklama sisteminin doğrama ile duvar arasında uygulanması halinde TS 2164 standardının 1.5 maddesinde istenen özellik sağlanmış olacaktır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının GTŞ' nin 27.2.1 maddesi "Başka kör kasa önerileri idarece değerlendirilecektir." ifadesinin Standartların istediği şartları sağlayan uygun kör kasalar için kullanılması gerekir.


Bu sayede:

Profillerin vidalarla delinmesiyle "TS 8441 Isı Yalıtımı Hesaplama Boyutları-Düzlem Yapı Yüzeylerinde Isı Köprüleri " standardında anlatılan ısı köprülerinin bozulması önlenecektir. Diğer bir ifade ile malzemenin ısı geçirgenlik değeri (U) korunacaktır.

Poliüretan köpük, silikon, macun, derz malzemesi v.s. zaten fonksiyonel olarak görev yapmadıklarından kullanılmasına da lüzum kalmayacaktır.

Gerçek denetim ve kontrolden saklanabilen, boyalı veya boyasız, bazen konan bazen konmayan ve Standartlara ve teknik gereklere uymayan kör kasa kandırmacası olmayacaktır.

PVC nin yüksek ve farklı Isıl Uzama Değeri sebebiyle duvardan ayrılması, genleşme sebebiyle kırılması, deformasyonu olmayacaktır.

TS 2164 standardının 1.6 maddesi gereği 0.2.25 ve müteakip maddelerindeki hava sızdırganlığı için yapılan ısı kaybı hesabı sıfır olacaktır. "Amerikan Enerji Dairesi tarafından açıklanan, ortalama bir evdeki sadece pencere, kapı çerçeveleri etrafı, elektrik çıkış ağızları gibi yerlerdeki çatlakların toplamı 3.716 cm2 lik bir alan kaplamaktadır.(Kaynak: İMO Kocaeli Şubesi Bülteni Haziran 2005 -Yrd. Doç. Dr. Mimar Sibel DEMİRARSLAN)" Bunun anlamı Amerika' da bir evde 61 cm x 61 cm ebatlarında camsız pencere var demektir. Türkiye'de ise 100 m2 lik bir evde 17 cm x 17 cm camsız pencere en iyimser tahmindir.

"TS 8276 Binalarda Dış Duvar Dilatasyonları Genel Kuralları" standardı Dilatasyonların Fonksiyonlarını ve önemini açıklamaktadır. Henüz Dünyada PVC Pencerelerde Standardın öngördüğü fonksiyonları yerine getiren herhangi bir pencere üretilmemişken, yukarıdaki açıklanan yataklama sistemi ile standardın öngördüğü bütün fonksiyonlar sağlanmış olacaktır.

"TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı ısıtma enerjisinin hesaplama kurallarına ve en yüksek enerji değerlerinin belirlenmesine dairdir. Önerimiz dikkate alınırsa binalardaki enerji ihtiyacı önemli ölçüde düşecek ve ülkemizin geleceği gökyüzünü ısıtarak karartılmayacaktır.

Bayındırlık Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Temel Gerekler Madde: 5 ve 6 da işaret edilen Teknik Şartnamelere ve CE Uygunluk kriterlerine, mevcut Genel Teknik Şartnamenin uygun olmadığı görülmektedir. Gerek GTŞ ve gerekse fiyat analizleri 23.241 fasıldaki vidalı tespit açıklamaları, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinde tarif edilen ayıplı mal ve hizmet verilmesini emretmektedir. Çünkü zorunlu dilatasyon şartları ortadan kaldırılmaktadır.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5.maddesi Teknik Düzenlemeye Uygun Ürünlerin Üretimi ve Güvenliği konularında açık ve net uyarılarda bulunmaktadır. Buna rağmen 11. maddede de "İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, bu ürünün piyasaya arzı, kontrol yapılıncaya kadar yetkili kuruluşça geçici olarak durdurulur." hükmü yer almaktadır.

Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalarla, konunun teknik olarak irdelenmesi gerektiği, sakıncalı olan yönlerinin ve aynı zamanda çözümlerinde olabildiğini dikkatlerinize sunarak, kamu görevimizin ve meslek ahlakımızın gereğini kısmen yerine getirmiş bulunmaktayız. Ancak yine hatırlatmak gerekir ki, AB uyum yasaları olarak hazırlanan ve yürürlüğe giren 4703 ve 4077 sayılı yasaların (Temel Gereklerin) Hukuki Boyutları ve yaptırımları, Kamu Kurumlarına da ağır sorumluluklar yüklemektedir.